Choď na obsah Choď na menu
 


Dolné bašty

27. 1. 2014

  3. Dolné bašty (fotogaléria)

 

Pomenovania počas jej existencie

r. 1865: Untere Bastei, Alsóbástya / Dolné bašty / - r. 1889: Alsó bástya – r. 1920: Dolné bašty


 

Objektová skladba urbanistických priestorov

Na mape zo zač. 20. stor. zachytávajúcej ešte pôvodný urbanistický stav je južná strana ulice tvorená prevažne opevnením. Želiarska zástavba pozdĺž opevnenia, ktorá obostavala intaktne podstatnú časť severného a polovicu dĺžky východného úseku opevnenia sa v tomto prípade sústredila len do východného konca ulice, v rozsahu jej širšej časti, ktorá má tvar trojuholníka pretiahnutého v smere východ – západ. Severný uličný front nemal taktiež súvislú zástavbu, boli sem orientované bočné krídla len 3 domov, situovaných na križovaní Ulice Dolné bašty s Halenárskou a Paulínskou ulicou. Zvyšok priestoru pozdĺž uličnej čiary tvorili ploty nezastavaných parciel týchto domov. Na západnom okraji severného frontu lemuje ulicu dodnes bočná stena špitálskeho Kostola sv. Heleny. Výnimku tvorili len dve stavby malých rozmerov umiestnené v strede bloku vymedzeného Paulínskou a Halenárskou ulicou. Jedine tieto dva domčeky boli orientované čelom ku ulici Dolné bašty.

V súčasnosti je dobový urbanistický stav ulice výrazne narušený. Vinu na tom nesie novodobá zástavba severného uličného frontu. Už nárožný objekt na východnom okraji severnej strany ulice, pochádzajúci z konca 20. stor., ktorý je situovaný na križovatke medzi ul. Dolné bašty a Halenárskou ulicou (tzv. Rožek) je hmotovo - priestorovo voči opevneniu (a aj voči obytnej zástavbe okolitých ulíc) naddimenzovaný. Smerom západným naň nadväzujú svojou nečlenenou hmotou a veľkou výškou voči opevneniu nežiadúco konkurenčné radové viacpodlažné obytné domy z 50. a 60. rokov 20. stor. Smerom na západ pokračuje v ulici solitérna heterogénna výšková novodobá zástavba čelom orientovaná do Paulínskej ulice s hlavným dôrazom na výškovú budovu VÚB banky, ktorá je prestavbou hotela z obdobia socializmu. Od nej až po západný okraj ulice vymedzený nárožím kostola sv. Heleny je v súlade s posledným slohovým stavom zachované nezastavané územie. Pozdĺž južnej uličnej čiary sa zachovalo v pomerne celistvom stave pôvodné stredoveké opevnenie (aj keď žiaľ s veľkou medzerou v polohe vyústenia Paulínskej ulice). Opevnenie prešlo pamiatkovou obnovou v 80. rokoch 20. stor. Na západnom konci južného frontu sa uplatňuje na križovatke s Hlavnou ulicou masívny dvojkrídlový objekt pochádzajúci zo zač. 20. stor. (Okresný súd). Jeho dvojpodlažné bočné severné krídlo smeruje do ulice Dolné bašty a smerom východným naň nadväzuje novodobá prístavba, ktorá je hmotovo aj výzorovo podradená bočnému krídlu objektu súdu.


 

 

Kultúrne hodnoty