Choď na obsah Choď na menu
 


Dolnopotočná ulica

27. 1. 2014

4.  Dolnopotočná ulica (fotogaléria)

Pomenovania počas jej existencie

V 15. a 16. stor.: Platea in transitu ad Iudeos / Ul. na prechode k Židom / - v 17. stor.: Zsidó utcza / Židovská ulica/ - v 18. stor.: Postmacellaris platea / Ulica za bitúnkom /, Szíjártó utcza, Platea Cerdonum / Remenárska, Garbiarska ul./, Platea Zsido utcza – r. 1865: Fleischbank Gasse / Bitúnková ulica / - r. 1889: Untere Bach Gasse / Dolnopotočná ul./ - r. 1901: Alsó patak utcza / Dolnopotočná ul./- r. 1911: Széchényi István utcza / Ul. Štefana Széchényiho /- r. 1920: Dolnopotočná ulica


 

Objektová skladba urbanistických priestorov

Podľa mapy z roku 1895 zachytávajúcej ešte slohový urbanistický stav je zrejmé, že v tom čase bola ulica obojstranne lemovaná súvislou radovou zástavbou domov s mimoriadne krátkymi parcelami , ktorých celý dĺžkový rozmer určujú krátke hĺbkové dvorové krídla. Pri križovatke s komunikačne nadradenou Halenárskou ulicou sa pozdĺž oboch front Dolnopotočnej ulice rozprestierajú bočné dlhé krídla domov orientovaných hlavnými krídlami do Halenárskej ulice. Súvislá línia radovej zástavby obytných domov pozdĺž severnej uličnej čiary je prerušená blízko everovýchodného nárožia voľnou plochou dvora barokového uršulínskeho kláštora.

Parcely boli ohraničené zo všetkých strán krídlami, situovanými pozdĺž ich hraníc, pričom v centre zostával voľný dvor. Parcely nemali voľnú zadnú plochu hospodárskeho dvora , aké vidno pri parcelách najvýznamnejších komunikácií mesta ako sú Hlavná, Štefánikova, Halenárska a Kapitulská ulica. Podľa dobovej ikonografie možno súdiť, že tu stáli prevažne prízemné viackrídlové domy prejazdového typu, obývané prevažne remeselníkmi.

Do súčasnosti sa z pôvodnej zástavby nezachovalo na ulici nič s výnimkou bočného krídla situovaného v severovýchodnom nároží , ktoré dnes patrí uršulínskemu kláštoru. Z pôvodných urbanistických znakov jestvuje už len línia ulice reprezentovaná vozovkou a obojstrannými chodníkmi, lemovaná na juhu len voľnou plochou parkoviska. Severozápadné nárožie je stabilizované novostavbou obchodného domu Jednota zo 70. rokoch 20. stor. a bytovou stavbou z 80. rokov 20. stor. Obe stavby svojou polohou ( nedodržujú uličnú čiaru), výškovou niveletou, mierkou a celkovou hmotovo -priestorovou skladbou ( relatívne vysoké objemné monobloky ) sú v rozpore s urbanistickými znakmi posledného slohového stavu územia. Naviac si vynútili aj demoláciu prakticky celej pôvodnej zástavby na štyroch parcelách domov čelami obrátených do Hviezdoslavovej ul.(č. 14, 13 a 11), pričom ponechali z pôvodných honosných dvojpodlažných meštianskych domov iba uličné krídla pozdĺž Hviezdoslavovej ulice (a časť bočného krídla domu č. 14. pozdĺž východného obvodu ulice Zelený rínok.


 

 

Kultúrne hodnoty