Choď na obsah Choď na menu
 


Františkánska ulica

27. 1. 2014

  5.   Františkánska ulica  (fotogaléria)


 

Pomenovania počas jej existencie

V 15. stor.: Prudergassen superior, Platea Fratrum superior / Horná bratská ul./ - V 16. stor.: Brüdergasse - Pruder Gasse / Bratská, Mníšska ul./, Platea Fratrum superior /Horná Bratská, Mníšska ul./ - v 18. stor.: Platea Sancti Jacobi superior / Horná ul. sv. Jakuba / - r. 1865: Obere Jacobi Gasse / Hornojakubská ul./ - 1889: Franciskaner Gasse / Františkánska ul./ - r. 1901: Barát utcza / Mníšska alebo Bratská ul. /- r. 1911: Zrínyi Miklós utcza / Ul. Mikuláša Zrinského / - r. 1920: Františkánska ul. – r. 1952: Ul. kapitána Jaroša – r. 1990: Františkánska ul.


 

Objektová skladba urbanistických priestorov

Paralelne so severnou polovicou západného úseku hradieb vedie Františkánska ulica, ktorá vybieha od juhu - z Jakubského námestia ako severný úsek pôvodnej celistvej komunikácie vedúcej pozdĺž západného okraja stredovekého sídla, v strede rozdelenej Jakubským námestím. Posledný slohový stav zachytený na mape z roku 1895 predstavuje ulicu s obojstrannou zástavbou s malou hĺbkou parciel. Parcely sústredené na západnej strane siahajú až po hradby, parcely pri východnom fronte sú zadnými hranicami napojené na zadné parcelné hranice dlhých parciel siahajúcich sem od Štefánikovej ul. Južný koniec západného uličného frontu počnúc od juhozápadného nárožia zaberá mohutná dvojpodlažná až trojpodlažná viackrídlová stavba františkánskeho kláštora, z ktorej ulicu lemuje mimoriadne dlhé krídlo. Oproti – počnúc od juhovýchodného nárožia pozdĺž východného uličného frontu sa rozprestiera krídlo pôvodne stredovekého prízemného meštianskeho domu , nedávno obnoveného v klasicistickom výraze so sedlovou strechou. Naň sa napája dvojpodlažný meštiansky doma ďalej na sever sú pozdĺžne krídla , z ktorých južnejšie je dvojpodlažné a severné hospodárske je prízemné, a ktoré uzatvárajú dvor jezuitského kláštora orientovaného hlavnými objektmi ku Štefánikovej ul. V súčasnosti je dobová zástavba sústredená už len na južný koniec ulice. Zvyšok zástavby Františkánskej ulice bol koncom 20. stor. kompletne zdemolovaný. V jej území bola vytvorená náznaková rekonštrukcia dobovej parcelácie, na ktorej vznikajú postupne dvojpodlažné novostavby rešpektujúce atribúty dobovej meštianskej architektúry Trnavy počnúc od spôsobu zástavby parcely („krídlový“ spôsob s voľným centrálnym dvorom), cez výškovú niveletu (max. 2 nadzemné podlažia), tvary striech ( sedlové a pultové strechy), materiálové zloženie( tradičné materiály). Domy dodržiavajú tradičný spôsob tvorby mestského uličného interiéru Trnavy tým, že sú riešené ako radové s pozdĺžnymi, navzájom na seba štítmi napojenými uličnými krídlami a hĺbkovými dvorovými krídlami. Na severnom konci západného frontu prežíva z obdobia socializmu pochádzajúca dvojpodlažná stavba s plochou strechou bývalej Správy mestského majetku, riešená bez väzby na dobovú parceláciu a výraz vznikajúcich novostavieb. Ulica vyúsťuje na severe pri hradbách, kde sa zatáča smerom na východ, odkiaľ vedie ako úzka príhradobná ulička končiaca pri Štefánikovej ulici. Opevnenie tu zväčša zaniklo, zachovalo sa len v menšom rozsahu - v hmote niekoľkých stavieb, najmä v tzv. Kopplovej vile - v rámci jej uličnej steny. Od križovania uličky so Štefánikovou ulicou je jej severovýchodné nárožie a východný okraj severného frontu tvorený bočnou fasádou uličného krídla dvojpodlažného slohového objektu orientovaného hlavnou fasádou do Štefánikovej ulice a murovaným plotom jeho parcely. Južný front tvorí na juhovýchodnom nároží bočné krídlo dvojpodlažnej slohovej stavby orientovanej do Štefánikovej ulice, za ktorým nasledujú smerom na západ len ploty v polohe bočných hraníc parciel a novostavba nárožného domu.


 

Kultúrne hodnoty

  • Kníhtlačiareň Urbánek a spol., Františkánsky kláštor- založená r. 1922, sídlila najprv v budove SSV na Divadelnej ulici, od r. 1927 vo frant. kláštore; zhotovovali sa tu tituly najmä z Urbánkovho nakladateľstva- divadelné hry, poézia i próza; fungovala do r. 1952 a bola druhou najvýznamnejšou trnavskou tlačiarňou v tomto období.


 

  Pamiatkové objekty:

č.d. 1   (Františkánsky kostol),   (Františkánsky kláštor) ,   26.  33