Choď na obsah Choď na menu
 


Hornopotočná ulica

27. 1. 2014

11. Hornopotočná ulica  (fotogaléria)

 

Pomenovania počas jej existencie

V 15. stor.: Platea Cerdonum - V 16. stor.: Platea penes Molendinum / Ul. pri mlyne / - Platea

Cerdonum / Ul. garbiarska / - v 18. stor.: Platea fluvialis superior / Hornopotočná ul./ - r. 1865:

Obere Bach Gasse /Hornopotočná ul./ - r. 1890: Felsö patak utcza / Hornopotočná ul./ - r. 1911:

Deák Ferencz utcza / Ul. Františka Deáka/- r. 1922: Hornopotočná ul.- r. 1939: Ul. Juraja Palkoviča – r. 1945: Hornopotočná ulicaObjektová skladba urbanistických priestorov

 

     Na mape zo zač. 20.  stor. zachytávajúcej ešte pôvodný urbanistický stav boli oba uličné fronty ešte intaktne zastavané. Ako možno súdiť z dobovej fotodokumentácie išlo o zástavbu pozostávajúcu z prízemných viackrídlových domov prejazdového typu. Väčšina parciel mala šírku podobnú šírkam najstarších mestských parciel, boli však medzi nimi aj úzke parcely sústredené v západnom fronte, jednak v mieste , kde ulica vbieha do Univerzitného námestia (4 parcely južne od medziblokovej uličky spájajúcej Pekársku s Hornopotočnou ulicou) a tiež blízko severného konca (asi 7 parciel). Tieto vznikli zrejme delením starších parciel na polovicu. Všetky parcely z oboch strán ulice boli relatívne plytké, ich dĺžky sa približne zhodovali s dĺžkami parciel smerujúcimi čelom ku Pekárskej ul. Parcely nemali voľné zadné plochy ale domy zaberali celú hĺbku a šírku parciel. Dvory boli nezastavané, lemovali ich dvorové krídla. Domy pozdĺž západného frontu sa vzadu stretávali s domami situovanými čelom ku Pekárskej ulici. Domy pozdĺž východného frontu sa vzadu stretávali s dlhšími parcelami smerujúcimi sem od funkčne nadradenej Hollého ulice, pri južnom konci ulice tvorili zástavbu východného frontu zadné krídla 4 domov čelom orientovaných do Hviezdoslavovej ulice. 
     Zakrivený tvar ulice odrážal tvar pôvodného koryta potoka, ktoré bolo situované v pozdĺžnej uličnej osi. Križovanie zástavby Hornopotočnej ulice so západne situovanou Pekárskou ulicou vytváralo na juhu hrotitý tvar. Zdá sa, že od križovatky smerom na juh sa koryto potoka rozvetvilo na dve časti. Krátka a úzka ulička pod názvom Vodná, ktorou viedla východnejšie položená vetva koryta sa od plynulého juhozápadného smerovania Hornopotočnej ulice odklonila smerom na juhovýchod a vyústila priamo do Hviezdoslavovej ulice. Plynulá línia Hornopotočnej ulice smerujúca na juhozápad (ku námestiu) získala po križovatke s Pekárskou ulicou a zároveň po odpojení Vodnej ulice asi len polovičnú šírku z pôvodného rozmeru. Takto zúžená vnikla do Trojičného námestia. Ulice Vodná a Hornopotočná obkolesili a tým vymedzili z radovej zástavby Hviezdoslavovej ulice dvojicu domov palácového typu. Vo východnom z nich údajne zomrel uhorský panovník Ľudovít Veľký. Oba domy nahradila v 40. rokoch 20. stor. dnešná budova pošty.
     V súčasnosti je pôvodný urbanistický stav ulice mimoriadne narušený. Pri výstavbe objemného objektu Stavoprojektu v 70. rokoch 20. stor. zanikla celá južná polovica bloku medzi Hornopotočnou a Pekárskou ulicou. Zanikla parcelácia a zástavba tejto časti bloku, zachoval sa len pôvodný charakteristický zakrivený tvar komunikácie vypovedajúci o prítomnosti niekdajšieho koryta potoka. Objekt Stavoprojektu je všetkými architektonickými aj urbanistickými atribútmi v rozpore s dobovou zástavbou tohto územia. 
    Od križovatky Hornopotočnej ulice s Pekárskou získala dominantné postavenie pôvodná Vodná ulica na úkor pokračovania druhej vetvy Hornopotočnej ulice, ktorá pôvodne vnikala oblúkom do Trojičného námestia a v dôsledku výstavby objektu Pošty od 40.rokov 20. stor. zanikla. 
      Začiatkom 21.  storočia boli voľné plochy v severnej časti západnej uličnej línie a v južnej časti východnej uličnej línie zastavané 2-podlažnou radovou zástavbou výrazovo zapadajúcou do historického prostredia. V južnej časti západnej línie vznikol mestský park siahajúci až po Pekársku ulicu.

Kultúrne hodnoty

  • Dom, Hornopotočná ul. 21 – v r. 1869-70 miesto redakcie časopisu Cyrill a Method, keď ho vydával Š. Ručka

  • Tlačiareň Trnavskej univerzity, Hornopotočná ul.- založená r. 1640 ako súčasť Trnavskej univerzity, za účlom vydávania univerzitných diel - najmä učebníc, náboženskej literatúry; v r. 1700 bolo pristavané ku kolégiu nové krídlo, v ktorom bola umiestnená tlačiareň  Pamiatkové objekty

 č.d.  2