Choď na obsah Choď na menu
 


Jeruzalemská ulica

27. 1. 2014

  16.  Jeruzalemská ulica   (fotogaléria)

 

Pomenovania počas jej existencie

r. 1581: Platea Jerusalem – v 18. stor.: Hornojeruzalemská ul. – r. 1865: Jerusalem Gasse, Jeruzsálem utcza – r. 1922: Jeruzalemská ulica – r. 1952: Šulekova ul. – r. 1990: Jeruzalemská ulica


Objektová skladba urbanistických priestorov

Podľa mapy z roku 1895 zachytávajúcej ešte slohový urbanistický stav ulice je zrejmé, že v tom čase boli oba uličné fronty súvislé, tvorené radovou obytnou prízemnou zástavbou s výnimkou dvojpodlažnej stavby situovanej blízko južného okraja východného frontu (Jeruzalemská 41). Krídlová zástavba parciel domov prechodového a prejazdového typu obopínala vnútorný dvor. Parcely s výnimkou južnej polovice západného frontu od výrazného pravouhlého rozšírenia ulice južne od miesta pripojenia Invalidskej ulice nemali voľnú zadnú plochu hospodárskeho dvora. Parcely južnej polovice západného frontu končili v polohe zadných parcelných hraníc veľkých záhrad za univerzitnými seminármi. Približne v strede tejto časti ulice sa nachádzajú 4 mimoriadne úzke parcely vzniknuté pravdepodobne pozdĺžnym rozdelením pôvodných dvoch parciel bežných šírok. Parcely severnej polovice západného frontu boli veľmi krátke. Porovnateľne krátke boli v rozsahu celého mesta (ak sa neberú do úvahy atypické domy pri hradbách) len parcely oboch front západnej polovice Dolnopotočnej ulice. Parcely východného frontu prechádzali naprieč celého bloku lemovaného na západe Jeruzalemskou a na východe príhradobnou Michalskou ulicou. K Michalskej ulici smerovali parcely najčastejšie len hospodárskym dvorom, ukončenými v uličnej čiare plotom, prípadne sem boli umiestnené hospodárske stavby situované pozdĺžne alebo kolmo voči uličnej čiare. V severnej polovici východného frontu sa nachádza viacero úzkych parciel vzniknutých zrejme pozdĺžnym delením na polovice parciel typických rozmerov trnavských meštianskych domov. Zvyšná parcelácia ulice má šírkové rozmery typické pre stredoveké parcely (aj keď v tejto ulici sa stredoveká zástavba zatiaľ nepotvrdila).

V osi lievikovitého rozšírenia južnej polovice ulice je vložený „špalíček“ pozostávajúci zo 3 domov situovaných na mimoriadne plytkých parcelách pretiahnutých v smere sever – juh. Na stiesnených pozemkoch majú domy prakticky len pozdĺžne uličné krídla čelom orientované na východ, pričom stredný dom je dvojpodlažný (Jeruzalemská 1).

Ulica je do súčasnosti zachovaná v intaktnom dobovom urbanistickom stave. Niektoré pôvodné stavby boli po roku 1989 nahradené novostavbami, dodržiavajúcimi však v princípe urbanistické znaky pôvodných stavieb ako sú krídlový spôsob zástavby parcely, podlažnosť, tvar strechy (pre využiteľnosť podkrovia sa často uplatňuje zvýšená niveleta korunnej rímsy a pridávajú sa zväčša vhodné jednoduché bodové vikiere. Niekde sa však objavili aj tvarovo a rozmerovo nevhodné veľkoplošné vikiere.Kultúrne hodnoty     Pamiatkové objekty

 č.d.  1,     41,