Choď na obsah Choď na menu
 


Mikuláša Schneidera Trnavského

27. 1. 2014

 Mikuláša Schneidera Trnavského    (fotogaléria)


Pomenovania počas jej existencie

17. – 18. storočie: Platea qua a Convictum Nobilium itur ad Templum S. Nicolai (Ulica od šľachtického konviktu po Kostol sv. Mikuláša).

1865: Seminar Gasse (Seminárska ulica).

1901: Papnövelde utcza (Ulica kňazskej výchovy = seminárska).

1922: Seminárska ulica.

1956: Ulica Mikuláša Schneidera Trnavského.Objektová skladba urbanistických priestorov

Podľa mapy z roku 1895 zachytávajúcej ešte slohový urbanistický stav ulice je zrejmé, že v tom čase boli oba uličné fronty súvislo zastavané. Na západe zaberali približne polovice ich dĺžok mohutné bočné krídla barokových palácových stavieb orientovaných hlavnými krídlami do Halenárskej a Hollého ulice (na juhu Seminár sv. Štefana , na sever Šľachtický konvikt).

Severný uličný front dobieha v súlade so svojím stredovekým stavom blízko ku čelnej fasáde farského Kostola sv. Mikuláša. Na jeho východnom konci sa nachádza stredoveký nárožný objekt farskej budovy. Pôvodne to bola bloková jednokrídlová stavba situovaná pozdĺžne voči ulici a orientovaná čelnou fasádou ku kostolu. V novoveku jej pôdorys doplnili na tvar „L“ krídlom paralelným s čelnou fasádou kostola, pričom sa zmenil typ domu na prejazdový za súčasného presunu z orientácie domu ku kostolu na orientáciu ku Ul. M. Sch. Trnavského , resp. ku Námestiu sv. Mikuláša. Medzi farským objektom na severovýchodnom nároží a Šľachtickým konviktom na severozápadnom nároží sú už len 2 krátke parcely čelom orientované do ulice. Medzi dvojkrídlovým prejazdovým domom na juhovýchodnom nároží s dlhým bočným krídlom lemujúcim ulicu (Nám. sv. Mikuláša 8-9), ktorý je čelom orientovaný ku námestiu a Seminárom sv. Štefana na juhozápadnom nároží sú situované 3 priečne parcely , z ktorých parcela susediaca so seminárom (Ul. M. Sch. Trnavského 6) je mimoriadne krátka, keďže za jej zadnou hranicou sa rozprestiera ešte výbežok ako pokračovanie južného dvorového krídla seminára. Táto situácia vytvára dojem, akoby dom č. 6 bol dodatočne vložený na koniec parcely seminára, čomu by nahrával aj fakt, že východná bočná parcelná hranica domu č. 6 leží v línii zadných hraníc parciel domov orientovaných čelom ku Halenárskej ulici, čo je zároveň aj poloha ukončenia výbežku južného krídla Seminára sv. Štefana. Dom však nemohol vzniknúť dodatočne na parcele seminára, pretože jeho jadro pochádza ešte z prvotnej murovanej zástavby mesta, čo predbežne nemožno povedať o objektovej skladbe seminára. Keďže nepoznáme vývoj zástavby a parcelácie v území zabratom seminárom nemožno sa k tejto otázke predbežne viac vyjadriť.

Ulica je do súčasnosti zachovaná v intaktnom dobovom urbanistickom stave. Súvislosť jej zástavby bola narušená len jednou prielukou v južnom fronte, ktorá vznikla v 90. rokoch 20. stor. po demolácii technicky dožitého domu č. 4.


Kultúrne hodnoty

Dom hudby, M. Sch. Trnavského ul. 5 - pôsobisko Mikuláša Schneidra Trnavského (1881-1958), významného slovenského hudobného skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga. Založil Hudobnú a dramatickú akadémiu v Bratislave, bol regenschóri v Dóme sv. Mikuláša v Trnave.Viaceré jeho skladby zľudoveli, pre SSV zostavil Jednotný katolícky spevník.Pamiatkové objekty:

č.d. 1       2,     3,    5,     6,     5 pamätná tabuľa Schneider M. T