Choď na obsah Choď na menu
 


Múzejné námestie

27. 1. 2014

21.  Múzejná ulica


Pomenovania počas jej existencie

V 15. a 16. stor.: Platea Beate Virginis /Ul. Sv. Panny (Márie)/, Platea penes monasterium monialium /Ul. Pri kláštore/; niekedy boli domy na tejto ulici zarátané do Kapitulskej a neskôr aj Halenárskej ulice


Objektová skladba urbanistických priestorov

Múzejné námestie je vlastne rozšírenou komunikáciou spájajúcou Kapitulskú ulicu s Halenársku, ktorá obchádza zo severu areál bývalého klariského kláštora. Južný uličný front námestia tvorí zástavba areálu klariského kláštora, t. j. počnúc od východu bočná stena Kostola Nanebovzatia Panny Márie, na ktorú nadväzuje severné krídlo západného kláštorného nádvoria.

Objektová skladba areálu bola ešte začiatkom 20. stor. bohatšia o dnes už nejestvujúcu prízemnú dvojkrídlovú stavbu pôdorysného tvaru písmena „L“ napájajúcu sa jedným krídlom pozdĺž južnej strany „námestia“ na severné poschodové kláštorné krídlo a druhým severojužne orientovaným krídlom lemovala východnú čiaru Halenárskej ulice. Stavba lemovala západne pred hlavným vstupom do areálu kláštora rozsiahly dvor.

Severný front námestia je tvorený parcelami 3 obytných domov. Z nich dve krajné majú charakter nárožných parciel a do námestia smerujú len ich pozdĺžne bočné krídla. Parcely zvierajú medzi sebou jednu priečne orientovanú parcelu s hlavným krídlom smerujúcim do Múzejného námestia.

Východný front tvorí sakristia kostola a plot záhrady areálu pôvodného kláštora, ktorá lemuje aj vyústenie Kapitulskej ulice do námestia a južný front nie je taktiež stavebne vymedzený, opticky sa tu uplatňuje nárožná stavba medzi Halenárskou ulicou a ul. Dolné Bašty.

V súčasnosti je urbanistická situácia podstatne zmenená jednak v dôsledku zániku rozľahlej dvojkrídlovej stavby situovanej pôvodne západne od hlavnej fasády kláštora, čím vznikla smerom ku námestiu a Halenárskej ulici otvorená okrasná záhrada, oddelená od námestia a ulice len plotom a tiež v dôsledku vzniku výškovo voči kláštorným budovám a mestskému opevneniu nadradenej nárožnej stavby na križovatke Halenárskej ulice a Ulice Dolné bašty. 

Pamiatkové objekty

 č.d. 3,