Choď na obsah Choď na menu
 


Paulín­ska ulica

27. 1. 2014

23.  Paulínska ulica  (fotogaléria)

 

Pomenovania počas jej existencie

V 16. stor.: Platea Zaba, Žabia ulica, Platea Beka. Platea Rannarum / Žabia ul./, Füz utcza, Füzes utcza / Vŕbová ul./ - v 18. stor.: Platea fluvialis inferior / Ul. potočná, dolná /, Platea paulinorum / Ul.Paulínov /, Platea fluvialis Paulinorum / Potočná paulínska ul./ - r. 1865: Pauliner Gasse, Paulinus utcza / Paulinská ul./ - r. 1889: Pál utcza, Pálos utcza – r. 1912: Ányos Pál utcza /Ul. Pavla Ányos-a/ - r. 1920: Paulínska ul.- r. 1952: Ul. Obrancov mieru – r. 1990: Paulinská ulica


Objektová skladba urbanistických priestorov

Paulínska ulica začína od križovatky s Dolnoptočnou ulicou, na ktorú sa napája približne v strede dĺžky Dolnopotočnej ulice. Paulínska ulica smeruje na juh a postupne sa od križovatky rozširuje. Potok pôvodne voľne tiekol zo severnej časti mesta - z Hornopotočnej ulice cez námestie do Dolnopotočnej ulice a na križovatke sa od nej odklonil a pokračoval ďalej priamo na juh cez Paulínsku ulicu, až dosiahol prechod cez hradby. V období začiatku 20.stor. už voľne tiekol len cez Paulínsku ulicu, a to v časti od paulínskeho kostola smerom na juh, v iných polohách bol zapustený do potrubia pod terénom. Potok pretínal naprieč ulicu Dolné bašty a cez otvor v južnom úseku opevnenia vytekal von z mesta, kde sa po širokom oblúku spájal na juhu s ramenom obtekajúcim z vonkajšej strany západný úsek hradieb.

Podľa mapy z roku 1895 zachytávajúcej ešte slohový urbanistický stav je zrejmé, že v tom čase bola ulica obojstranne lemovaná súvislou radovou zástavbou obytných domov prerušenou v území pri križovatke, kde sa na pozdĺžnu severojužne orientovanú Paulínsku ulicu kolmo napája úzka ulica charakteru medziblokovej spojnice pod názvom Veselá ulica. Tu sa severne od križovatky nachádza barokový areál pavlínskeho kláštora reprezentovaný pri uličnej čiare kostolom (orientovaným štítom ku ulici) a priľahlou nezastavanou plochou nádvoria južne od kostolnej stavby.

Krídlová zástavba parciel jednotlivých obytných domov prejazdového typu obopínala centrálny dvor. Parcely nemali zväčša voľnú zadnú plochu hospodárskeho dvora , aký vidno pri dlhých parcelách najvýznamnejších komunikácií mesta . Voľný zadný dvor sa nachádzal len pri 7 parcelách situovaných za sebou v rade vo východnom fronte počnúc od jeho južného konca – od miesta vyústenia Paulínskej ulice do ulice Dolné Bašty.

Podľa dobovej ikonografie možno súdiť, že na Paulínskej ulici stáli takmer výhradne prízemné domy, obývané zrejme drobnými remeselníkmi.

Do súčasnosti sa z pôvodnej zástavby nezachovalo na ulici nič s výnimkou paulínskeho kostola sv. Jozefa. Z pôvodných urbanistických znakov jestvuje okrem bezprostredného okolia kostola už len línia ulice reprezentovaná vozovkou a obojstrannými chodníkmi. Oba uličné fronty južne od kostola sú tvorené novodobými solitérnymi objektmi (z poslednej tretiny 20. stor.), ktoré dodržiavajú jediný pôvodný znak, akým je poloha uličných čiar. Svojou výškovou niveletou, mierkou, celkovou hmotovo -priestorovou skladbou a výrazom (viacpodlažné objemné plochostropé monobloky) sú v rozpore s posledným slohovým stavom územia.


Kultúrne hodnoty

• Paulínsky Kostol sv. Jozefa

V dôsledku toho, že celá Paulínska ulica už úplne stratila slohový architektonický

a urbanistický výraz, dostal sa paulínsky Kostol sv. Jozefa do výzorového kontrastu voči okolitej

novodobej zástavbe pochádzajúcej z 2. polovice 20. stor. Atypický tvar štítu kostola naďalej

v rámci zástavby ulice vyniká.

 

  Pamiatkové objekty

 č.d. 14,  .