Choď na obsah Choď na menu
 


Pekárska ulica

27. 1. 2014

 

  Pekárska ulica     (fotogaléria)

 

Pomenovania počas jej existencie

     V 16. - 17. stor.: Platea Arthocoporum /1581/, Sütö utcza, Platea Pistorum / Pekarská ul./ - r. 1865: Bäcker Gasse / Pekarská ul./ - r. 1889: Pék utcza, Bäckergasse / Pekarská ul./ - r. 1911: Petöfi utcza /Ul. Petöfiho/ - r. 1922: Pekarská ulica


 

Objektová skladba urbanistických priestorov

     Podľa mapy z roku 1901 zachytávajúcej ešte slohový urbanistický stav má Pekárska ulica pri pohľade od západu na východ konvexno-konkávny esovitý tvar. Vybieha na severe z úzkej príhradobnej uličky Horné bašty a ústi do Hornopotočnej ulice, (t. j. do ulice, ktorej stredom tiekol až do 50. rokov 19. stor. potok Trnávka) krátko pred jej vstupom do Trojičného námestia. Z Hornopotočnej ulice vybieha v pokračovaní smeru Pekárskej ulice, t. j. na juh úzka, tzv. Vodná ulička, ktorá ústi do Hviezdoslavovej ulice oproti domu Hviezdoslavova ul. č. 13. Vodná ulička má charakter medziblokovej spojnice.

     Podľa mapy z roku 1901 je zrejmé, že v tom čase bola Pekárska ulica obojstranne lemovaná súvislou obytnou radovou zástavbou. Krídlová zástavba parciel jednotlivých obytných domov prejazdového typu obopínala vnútorný dvor. Parcely nemali voľnú zadnú plochu hospodárskeho dvora , aký vidno pri dlhých parcelách najvýznamnejších komunikácií mesta. V západnom uličnom fronte končili pri zadnej hranici parciel čelom orientovaných ku Štefánikovej ulici. Po ich spoločnú zadnú hranicu siahali dlhé parcely Štefánikovej ulice prevažne nezastavaným hospodárskym dvorom, zatiaľ čo na parcelách orientovaných ku Pekárskej ulici, ktoré boli podstatne kratšie, buď dobiehali ku spoločnej hranici kolmé dvorové krídla alebo hranicu lemovali pozdĺžne dvorové krídla. Parcely vo východnom uličnom fronte siahali po spoločnú zadnú hranicu s parcelami orientovanými ku Hornopotočnej ulici. Domy boli až na 3 výnimky prízemné. Jeden dvojpodlažný dom sa nachádzal v západnom fronte na 2. parcele južne od medziblokovej úzkej uličky nazývanej Tŕnitá, druhý stál vo východnom fronte - v nárožnej polohe na križovatke Pekárskej ulice s Hornopotočnou ulicou a tretí stál na križovatke oproti nemu v západnom fronte.

pekarska-pohlad-na-zburane-domy-ulicky-a-casti-hviezdoslavovej-ulice---50.-roky.jpg

     Pri realizácii zástavby „pošty“ od konca 40. rokov 20. stor. došlo k narušeniu základných urbanistických atribútov tejto časti územia tým, že úplne zanikli dve parcely tvoriace samostatný blok zástavby ohraničený na severe a severozápade Hornopotočnou ulicou (pôvodne s hlavným korytom potoka), na východe Vodnou uličkou (s bočným korytom potoka) a na juhu Hviezdoslavovou ulicou. Z uličnej siete sa týmto zásahom stratilo ústie Hornopotočnej ulice do Trojičného námestia a Hornopotočná ulica končí pri bočnom – východnom krídle „pošty“, v dôsledku výstavby ktorého zároveň zanikli 3 parcely v radovej zástavbe západného frontu Pekárskej ulice.

trnava-pekarska-a-hornopotocna--80.-roky-20.-st..jpg

     Oveľa viac je narušený východný front Pekárskej ulice, kde v súvislosti s výstavbou budovy „Stavoprojektu“ a parkoviska pred ňou v 70. rokoch 20. stor. odstránili celú južnú polovicu bloku zástavby ohraničeného na západe Pekárskou a na východe Hornopotočnou ulicou. Z pôvodných atribútov zostal zachovaný len tvar oboch ulíc. V súčasnosti sú zachované v intaktnom slohovom stave západný uličný front s výnimkou južného konca a severná polovica východného frontu. Nachádzajú sa tu prízemné domy prejazdového typu, so šikmými tradičnými strechami, viackrídlové, každý z nich zaberajúci plochu ešte zrejme renesančnej (stredovekej?) parcely, so zvyškami slohového výrazu uličných fasád pochádzajúceho najčastejšie z obdobia historizujúcich slohov.

Novostavby „pošta“ a „Stavoprojekt“ sú realizované svojou výškovou niveletou, mierkou, celkovou hmotovo - priestorovou skladbou a výrazom (viacpodlažné objemné stavby s plochými strechami bez väzby na pôvodné uličné čiary a parceláciu) v rozpore s posledným slohovým stavom územia.


 

Kultúrne hodnoty

  • pekarska-36.jpg

    Dom, Pekárska 36 – v r. 1852 tu bola redakcia a expedícia Slovenských pohľadov (Slovenskje pohladi na vedi, umeňje a literatúru), ktoré boli vtedy tlačené v tlačiarni Michala Spanrafta v Trnave.