Choď na obsah Choď na menu
 


Radlinského ulica

27. 1. 2014

25.  Radlinského ulica


Pomenovania počas jej existencie

V 16. stor.: Platea Buza, Theatrum Buza, Bralza piacz / Ul. obilná, obilný trh/ Kis piacz, Malý trh - r. 1700: Platea duorum integrae fundorum civitatis / ulica dvoch celych pozemkov mesta/ - v 18. stor.: Platea Novi Fori, Modernum Forum / Nové námestie, Moderné nám./ - r. 1865: Brodplatz, Chlebový rínok, Kenyér tér / Chlebový rínok / - po r. 1935: Radlinského ulica – r. 1940: Radlinského námestie – r. 1990: Radlinského ulica


Objektová skladba urbanistických priestorov

Podľa mapy z roku 1895 zachytávajúcej ešte slohový urbanistický stav ulice je zrejmé, že v tom čase bola obojstranne lemovaná súvislou radovou zástavbou domov s krátkymi parcelami, ktorých rozmery pochádzajú prevažne ešte zo stredoveku. Pri križovatke s komunikačne nadradenou Hlavnou ulicou sa pozdĺž oboch front Radlinského ulice rozprestierali bočné dlhé krídla domov orientovaných hlavnými krídlami do Hlavnej ulice. Obzvlášť evidentnou je táto situácia v rámci južného frontu, kde mimo dvoch parciel sústredených do západnej časti tvorí celý front len bočné krídlo rožného domu Hlavná ul. č. 1. Ostatné parcely boli čelami orientované do Radlinského ulice, pričom parcely na severnej strane boli aj zo zadného konca ohraničené ulicou - Divadelnou ulicou, do ktorej však boli orientované s výnimkou domu č. 7 priečelia podradnejších zadných krídel, zatiaľ čo hlavné krídla smerovali do Radlinského ulice.

Plynulý priebeh severnej uličnej čiary narušil už v renesancii rožný dom pri križovatke s Hlavnou ulicou, ktorého uličné krídlo lemujúce Hlavnú ulicu predstúpilo pred radovú zástavbu severnej strany Radlinského ulice - smernom do jej profilu, čím ju v najfrekventovanejšom mieste zúžilo. Parcely boli ohraničené zo všetkých strán krídlami, situovanými pozdĺž ich hraníc, pričom v centre zostával voľný dvor. Nemali voľné zadné hospodárske časti, aké vidno na Hlavnej, Štefánikovej, Halenárskej a Kapitulskej ulici. Reprezentačné dvojpodlažné domy prejazdového typu boli charakteristické krídlovou zástavbou parcely obopínajúcou dvor.

V súčasnosti je zachovaná v slohovom stave štruktúra oboch uličných frontov - nachádzajú sa tu domy prejazdového typu, so šikmými tradičnými strechami, viackrídlové, každý z nich zaberajúci plochu ešte stredovekej parcely, so zachovaným slohovým výrazom fasád, pochádzajúcim v prípade uličnej fasády najčastejšie z obdobia historizujúcich slohov. Výnimkou je bočné krídlo domu č. 10 bývalej prachárne - tzv. Mliečny bar, ktoré je nadstavané v 90-tych rokoch 20. stor. o poschodia, ale rešpektuje urbanistické znaky ulice pokiaľ ide o výškovú niveletu a parceláciu, z ktorého sa ešte predtým, v pol. 20. stor. ako samostatný meštiansky dom odčlenila západná časť, v dĺžke cca 1/3 pôvodného bočného krídla a dom na Radlinského ul. č. 4 (nová budova Spolku sv. Vojtecha), ktorý pochádza z 20. rokov 20. stor. a nesie funkcionalistický výraz.


Kultúrne hodnoty

  • SSV (Spolok svätého Vojtecha), Divadelná ul. 5 (Radlinského 5) – založený bol v r. 1870 z iniciatívy A. Radlinského ako kultúrny a vydavateľský rímskokatolícky spolok

  • Tlačiareň SSV, Radlinského 5- založená správcom SSV Jánom Pöstényim, pre jej účely bola neskôr postavená nová budova; úlohou tlačiarne bolo vydávanie publikácií SSV a periodickej tlače

  • Radlinského 1 - V tejto budove sídlil od r. 1896 poštový úrad. Najprv len v prenajatých dvoch miestnostiach, no po rozšírení svojich služieb (telefón a telegraf), na ktoré boli potrebné ďalšie miestnosti, sa v r. 1923 poštová správa rozhodla odkúpiť budovu od evanjelickej cirkvi.

  • Pracháreň, Radlinského 10 - mestský sklad pušného prachu a materiálu na delové gule 

     Pamiatkové objekty

č.d. 1,      2,     3,    (Spolok Sv. Vojtecha)    10, .