Choď na obsah Choď na menu
 


Štefánikova ulica

27. 1. 2014

27.  Štefánikova ulica    (fotogaléria)


Pomenovania počas jej existencie

V r. 1481: Platea versus portam superiorem /Ul.smerom k hornej bráne/ - V 16. stor.: Platea ad portam superiorem / Ul. k hornej bráne/, Platea magna superior / Ul. veľká, hlavná, horná /, Platea longa superior, Nagy utcza / Ul. dlhá hlavná, Veľká ul./, Ul. Hornohrubá – r. 1786: Platea magna superiori – r. 1860: Obere Haupt Gasse / Horná hlavná ul. / - r. 1889: Obere lang Gasse / Hlavná dlhá ul./, Felsö hosszú utcza / Horná dlhá ul., Hornohrubá ul. / - r. 1908: Kosúth Lajos utcza / Ul. Ľudovíta Košúta/ - r. 1922: Štefánikova ul. – r. 1951: Jilemnického ul. – r. 1990: Štefánikova ulicaObjektová skladba urbanistických priestorov

Podľa mapy z roku 1895 zachytávajúcej ešte slohový urbanistický stav ulice je zrejmé, že v tom čase bola obojstranne lemovaná súvislou radovou zástavbou domov s dlhými parcelami (avšak podstatne kratšími, než boli parcely vo východnom fronte Hlavnej ulice ) ktorých rozmery pochádzajú prevažne ešte zo stredoveku. Parcely boli delené na prednú obytnú časť a zadnú hospodársku časť. Územie pri ulici zaberali reprezentačné, v južnej časti prevažne prevažne dvojpodlažné domy prejazdového typu, charakteristické krídlovou zástavbou parcely obopínajúcou dvor, (najčastejšie sa vyskytovali pôdorysy tvaru „U“ s jedným hlavným a dvoma často nerovnako dlhými bočnými krídlami, častý bol aj menej rozvinutý pôdorys tvaru „L“, ale vyskytovali sa aj pôdorysy so štyrmi a viac krídlami. Zadné krídlo paralelné s uličným uzatváralo dvor a oddeľovalo ho od nezastavanej zadnej časti parcely. Rozmerné zadné nezastavané časti slúžili na hospodárske účely. V porovnaní s Hlavnou ulicou tu bolo v roku 1901 podstatne viac prízemných domov, ktoré boli sústredené prevažne do severnej, od námestia vzdialenejšej polovice ulice, zatiaľ čo južná polovica – bližšie ku námestiu - bola tvorená prevažne dvojpodlažnými domami, výnimku tvoril len blízko Trojičného námestia v západnom fronte situovaný dodnes prízemný dom Štefánikova ul. č. 43 a na prelome 19. a 20. stor. nadstavané domy č. 42 a 44.

Od charakteristickej drobnej štruktúry sa od obdobia baroka odlišuje komplex jezuitského kláštora s Kostolom Najsvätejšej Trojice rozprestierajúci sa na 3 stredovekých parcelách. Viackrídlový kláštor obopínajúci rajský dvor je vybudovaný na celú hĺbku bloku medzi Štefánikovou a Františkánskou ulicou. V uličnom fronte Štefánikovej ulice stojí na 4. parcele od juhu čelná fasáda barokového kostola, od severu s ňou susedí na tej istej parcele vybudovaná kaplnka pochádzajúca z obdobia neoslohov z r. 1900. Na parcele situovanej južne od parcely s kostolom je v uličnej fronte umiestnené pozdĺžne dvojpodlažné barokové kláštorné krídlo, rozprestierajúce sa na dvoch stredovekých parcelách a v rámci radovej zástavby ulice plynulo nadväzujúce na bočnú -štítovú stenu uličného dvojpodlažného krídla susediaceho meštianskeho domu.

V súčasnosti je zachovaná v slohovom stave štruktúra prevažnej časti oboch uličných frontov - nachádzajú sa tu domy prejazdového typu, so šikmými tradičnými strechami, viackrídlové, každý z nich zaberajúci plochu ešte stredovekej parcely, so zachovaným slohovým výrazom fasád, pochádzajúcim v prípade uličnej fasády najčastejšie z obdobia historizujúcich slohov. Výnimkou sú 3 objekty situované na severnom okraji východného frontu (Štefánikova č. 21, 22, 23), ktoré z pôvodných urbanistických znakov dodržiavajú len šírku pôvodnej parcely, z nich krajný severný je úplnou novostavbou z 1. pol. 20. stor. (bývalé kino Apolo) zvyšné dva reprezentujú radikálne prestavby a nadstavby pôvodných domov.

Objekt na Štefánikovej ul. č. 14 vznikol zlúčením dvoch pôvodne samostatných domov v polovici 20. stor.

Na mieste objektov č. 30 a 31 je v západnom fronte od 80. rokov 20. stor. voľná plocha, z objektu č. 33 je zachovaná už len uličná stena a pivnica, zvyšok zástavby parcely bol zdemolovaný v 90. rokoch 20. stor.

Pôvodne prízemný dom č. 32 v západnom fronte bol v 90. rokoch 20. stor. nadstavený o jedno podlažie, rovnako ako dnešný hotel Barbakán (č. 11) a nedávno nadstavený pôvodne prízemný dom č. 12. vo východnom fronte.Kultúrne hodnoty

 

  • Meštiansky dom, Štefánikova 38 - v objekte bola baroková mestská reduta (približne od 70. rokov 18. stor.) slúžiaca na bankety, koncertné a tanečné účely.

     

  • Meštiansky dom, Štefánikova 47- býval v ňom Štefan Munkáči (1683-1723) trnavský spolupracovník Mateja Bella; bol právnikom, pravdepodobne absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, znalcom klasických jazykov, polyhistorom, vzdelancom v literatúre, pričom láska ku knihám ho viedla k zbieraniu kníh- zozbieral diela najlepších autorov, aj zo zámorských krajín. Jeho knižnica bola viac verejná ako súkromná, usporiadaná s katalógom, knihy požičiaval aj M. Bellovi. Knižnicu po jeho smrti odkúpil gróf Jozef Esterházi.

 

Pamiatkové objekty

 č.d.     3,             5,          7,      8,     10   16,     26,      29,     32 ,    37,     38,     39,      41     42,     43,     44,    45,  46,     47,