Choď na obsah Choď na menu
 


 

   Vokálne zborové telesá

1935-bradlan.jpg

 Bradlan (1, 2, 3,  )- vznikol v roku 1930 ako spevokol trnavských robotníkov. Ovplyvňoval rozvoj a smer napredovania speváckych zborov na Slovensku. V roku 1938 prijal funkciu doživotného čestného presedu významný hudobný skladateľ M. S. Trnavský – národný umelec. Zbor doteraz rozvíja činnosť kultúrnu, spoločenskú i umeleckú. Už v rokoch 1944 – 1947 na celoslovenských speváckych súťažiach získal prvé miesta. V súčasnosti Bradlan interpretuje piesne ľudové, umelé ako aj renesančnej polyfónie i súčasných skladateľov. Zbor v roku 2007 oslávil 77 výročie svojho založenia. Zúčasťňuje sa rôznych súťaží, festivalov doma i v zahraničí, taktiež vyvíja i družovbé aktivity pod umeleckým vedením Viery Hovancovej.  

 

  Cantica Nova (nová pieseň)  (video1 , video2 , video3 )- gymnaziálny zbor vznikol v r. 1968/1969 pod vedením Ján a Schultza. Dôsledná príprava, odborne vyberaný repertoár a nadšenie spevákov doviedli zbor až k najvyšším métam mládežníckeho zborového spevu. Zbor sa pravidelne zúčastňuje súťaží, festivalov, koncertuje doma i v zahraničí, kde získava tradične výborné umiestnenia. Od roku 1986 zbor vedie PaeDr. Gabriel Kalapoš, súčasný riaditeľ ZUŠ v Trnave, ktorý vyštudoval odbor hudobná výchova na Univerzite Komenského v Bratislave. Pod jeho vedením zbor dosahuje výbornú umeleckú úroveň, kde v roku 1972 a celoslovenskej súťaži mládežníckych zborov „Mládež spieva“ získal štyri hlavné ceny. Zbor sa pravidelne zúčastňuje vokálnych aktivít v zahraničí, kde na medzinárodnej prehliadke zborov v Olomouci v roku 1988 získal mimoriadne sympatie poroty a obecenstva, tým potvrdil vysokú umeleckú interpretačnú úroveň a dirigent zboru získal cenu za najlepší dirigentský výkon. Zbor je od roku 1989 pravidelným účastníkom medzinárodného festivalu speváckych zborov „Trnavské zborové dni“. Zbor má nesmierne široký repertoár. Tvoria ho skladby rôznych štýlových období od gregoriánskeho chorálu cez skladby renesancie, baroka, klasicizmu, romantizmu, úpravy ľudových piesní, náročné kompozície autorov 20.storočia, originálne černošské spirituály ako aj sakrálne piesne. Významné úspechy zboru sú 1. a 2. miesta na medzinárodných súťažiach v roku 1995 na svetovej súťaži zborov v Hangollene (Anglicko) obsadil 3. miesto  v kategórii dospelých zborov. Neopakovateľnou atmosférou „dýcha“ každoročný „Výročný koncert zboru“, kde sa lúčia so zborom maturanti, z ktorých mnohí pokračujú   vo vokálnej interpretácii v zbore Tirnavia. Bez entuziazmu, odbornosti a ľudských kvalít dirigenta by určite zbor nedosahoval týchto významných umeleckých ocenení doma i v zahraničí.

 Tirnavia Tirnavia  (video1, video2, video3  ) - v  r. 1988 si mesto Trnava pripomenulo 75. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta na počesť ktorého pomenovali i novo vzniknutý zbor historickým názvom Tirnavia. Zbor založil PaedDr. Gabriel Kalapoš na podnet bývalých „cantičiarov“. Hneď od začiatku svojej existencie si veľmi rýchlo získala meno nielen v Trnave ale i na Slovensku. Vianočným koncertom v roku 1988 sa začala nová tradícia, ktorá trvá dodnes. V roku 1989 vznikol  Festival zborového spevu „Trnavské zborové dni“, ktorý založil jej dirigent a je jeho umeleckým riaditeľom. Zbor účinkoval na mítingoch „zamatovej revolúcie“. V roku 1992 na celoslovenskej súťaži zborov A kategórie sa umiestnila medzi najlepšími súčasnými zbormi Slovenska. Počas svojho pôsobenia sa zbor zúčastnil rôznych súťaží, festivalov doma i v zahraničí. V roku 1992/1993 zahraničné turné v Belgicku a Nový rok v Paríži zostane nezabudnuteľným. K najvýznamnejším oceneniam zboru patria: (1997) 5. medzinárodný festival v Španielsku: 5. a 9. miesto; (1998) súťaž v Maďarsku 5. miesto; (2001) 3. Medzinárodný festival Grand Prix Slovakia – 3. miesto; (2002) – Medzinárodná súťaž speváckych zborov Anglicko – 3. a 4. miesto; (2003) – festival Montreux choral v Ženeve – 4. miesto; (2004) – nahrávka CD, vystúpenie na slávnostnom zhromaždení Národnej rady SR pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie, záverečný koncert v rámci festivalu „Trnavské orgánové dni“, (2006) Nemecko – 3. a 5. miesto (Filipová, D. 2004).Od roku 2003 vedie zbor Andrej Rafant. Spevácky zbor Tirnavia sa radí v oblasti zborového spevu k významným zborovým telesám v domácej i zahraničnej oblasti.

Cantica Junior - Vznik tohto detského speváckeho zboru sa datuje do roku 1996. Tvoria ho študenti osemročného gymnázia J. Hollého vo veku 10 – 14 rokov. Tento zbor bol založený PaeDr. G. Kalapošom s cieľom vytvárať spevácku základňu pre zbor Cantica Nova. Zároveň vyplnil medzeru, ktorá existuje v Trnave v kategórii detských zborov. V roku 1998 sa zbor zúčastnil Medzinárodného festivalu speváchych zborov v Olomouci, kde získal 3.pásmo. V súčasnosti zbor vedie G. Mikulčíková.

Musica Vocalis - patrí k významným svetským zborom, ktoré pôsobia v Trnave. Miešaný zbor, dirigent Branislav Kostka. Repertoár zboru je orientovaný na chrámovú hudbu štýlových období so zameraním na renesanciu a hudbu 20. storočia.

 Kruhy - komorný miešaný zbor zložený prevažne z bývalých členov Cantica NOva a Tirnavia, vedúca Lucia Duchónová, absolventka spevu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Zbor dosahuje mimoradne kvalitné výkony so zameraním na spirituály, džez, swing a muzikály.  ( 1, 2, )

Cantica Sacra Tyrnaviae  (Exultate Deo)- činnosť tohto miešaného chrámového zboru sa začína datovať už koncom minulého storočia. V roku 1890 páter Alojz Hennig zo spoločnosti Ježišovou  v Jednotnom katolíckom spevníku vyšiel s iniciatívou založil pri Jezuitskom kostole v Trnave spevácky zbor. Do tohto zboru ako chlapec chodieval spievať M. S. Trnavský. Zbor v súčasnosti diriguje Peter Reifers (organista). Zbor pravidelne účinkuje na liturgických slávnostiach počas celého cirkevného roku, prakticky vo všetkých chrámoch Trnavy a okolia. Veľký duchovný zážitok prežil zbor, keď sa s inými zbormi Slovenska zúčastnil na spevoch pri svätej omši na oslave veľkonočných sviatkov pri príležitosti návštevy Svätého otca Jána PavlaII. na Slovensku.                                                                                

  Helenkári  ( video1 )- taký je názov najstaršieho trnavského mládežníckeho zboru. Vznikol v roku 1967 na výzvu vdp. Repinského, vtedajšieho správcu kostola sv. Heleny. Založil ho Stanislav Veselský, organista z farského kostola sv. Mikuláša. V tejto politicky „ťažkej“ dobe sa zbor prezentoval aj bigbeatovou skupinou chrámového typu. Ich krédom je vždy oslava Boha, získať kamarátov a získať ich pre Neho.                                                                                 

Ježi - Založil ho páter Emil Krapka v roku 1970. Ich hlavnou úlohou je duchovné povznesenie, čiže cez spev a hudbu chcú priviesť mladých ľudí bližšie k Bohu. Ich piesne, ktoré zozbierali a vydali do zborníkov sú základom sakrálneho spevu na Slovensku.       

  Tulipánci - (  video1, video2,  ) História tohto zboru siaha až do totalitného režimu. Vznik zboru sa datuje do roku 1986, kedy ho založila Jana Sokolovičová. Úspechom zboru je najmä účať na festivale kresťanských speváckych skupín a zborov v Stupave a vystúpenie na festivale Lumen.

 

Genesis - vokálne zoskupenie vzniklo v roku 1991. Venuje sa hlavne folkovým piesňam, sprituálom a prezentuje tiež vlastnú tvorbu.  

                                                                     

  VOX - vokálna skupina vznikla v roku 1977. Inšpiráciu berie od gospelovej skupiny Kompromis. Skupina speva na svätých omšiach, na vianočných koncertoch.     

  

 KO.N.GO - obnovenie činnosti zboru nastalo v novembri 1989. Názov zboru odráža pocity a túžby mladých ľudí. Spevácke nasmerovanie zboru je na gospelové piesne. 

                     

Deti Svetla - detský spevácky zbor začal svoje pôsobenie v roku 1991. Zbor má saleziánske formovanie a inštrumentálnu zložku. Hlavný dôraz e kladený na rytmus, využíva sa akustická gitara, basgitara, perkusie, husle i elektrické.         

                                                               

    Záznam z koncertu pri príleži-tosti Medzi-národnej notárskej konferencie Rímskokatolícky cirkevný  hudobný spolok  sv. Mikuláša v Trnave

Hudobný spolok Musikverein vznikol z podnetu mešťanostu Jozefa Pitroffa a prepošta Mons. Ignáca Kunsta v roku 1833. Začiatky spolku boli neľahké a jeho činnosť nespĺňala pôvodné predstavy. V roku 1838 preto došlo k jeho reorganizácii, a tak vznikol Cirkevný hudobný spolok Kirchenmusikverein. Za kapelníka bol vymenovaný František Xaver Albrecht, koncertným majstrom sa stal Ján Czarda, funkciu regenschoriho zastával Anton Belohlávek a organistom bol Ernest Patka. Činnosť spolku sa de iure skončila v roku 1848, ale pôsobenie jeho členov pokračovalo v Chráme sv. Mikuláša i naďalej. V polovici šesťdesiatych rokov vystriedal Jána Czardu Alexander Kapp. Po jeho smrti sa zbormajstrom stal František Otto Matzenauer, ktorý v tom čase zastával funkciu regenschoriho.

V roku 1909 po príchode Mikuláša Schneidera-Trnavského nastal v miestnom hudobnom živote zásadný obrat. V roku 1913 bol menovaný za regenschoriho. Okrem povinností pri liturgii organizoval koncerty cirkevnej hudby a podstatnou mierou prispel k obnoveniu činnosti spolku, ktorý sa oficiálne znovu skonštituoval v roku 1928. Mikuláš Schneider-Trnavský viedol toto hudobno-spevácke teleso ako dirigent, pedagóg a hudobný skladateľ celých 45 rokov. V roku 1954 sa zo zdravotných dôvodov vzdal aktívnej činnosti v spolku a chór prevzal až do roku 1980 Daniel Bulla, známy veľkými zásluhami v rozvoji zborovej interpretačnej činnosti. Vystriedal ho člen orchestra Ladislav Vymazal, ktorý vykonáva funkciu dirigenta a regenschoriho dodnes. V roku 1993 bola znovu obnovená spolková činnosť a v zmysle novoprijatých stanov spolok v najväčšej možnej miere interpretuje diela Mikuláša Schneidera-Trnavského.
Toto najstaršie slovenské, cirkevné hudobné teleso neprerušene pôsobí pri Dóme sv. Mikuláša v Trnave pri latinských svätých omšiach ako i pri významných cirkevných a svetských slávnostiach a podujatiach. Trnavu, a tým i celé Slovensko, reprezentoval spolok na výjazdoch do Rakúska, Talianska a Poľska. Okrem toho účinkoval na viacerých koncertoch v rôznych slovenských mestách.
Na pôde svätomikulášskeho chóru vyrastali a účinkovali viaceré hudobné osobnosti. Treba spomenúť maďarského hudobného skladateľa Zoltána Kodályho, sólistu opery v Drážďanoch Hansa Holzmüllera, sólistku opery SND v Bratislave Elenu Kittnárovú, jej sestru Martu Meierovú, skladateľa a hudobného teoretika Ladislava Burlasa, violončelistu Richarda Vandru, profesora na kráľovskom konzervatóriu v Bilbao, hudobného skladateľa Antona Cígera, člena zboru SF v Bratislave Mariána Bullu a ďalších.

 

Trnavský komorný orchester  Trnavský komorný orchester  (videá)(1,

Trnavský komorný orchester je amatérskym telesom nadregionálneho významu pôsobiacim pod krídlami Mesta Trnava. Zameriava sa najmä na inštrumentálne diela skladateľov baroka, klasicizmu a 20. storočia. V spolupráci so speváckymi zbormi realizuje množstvo vokálno-inštrumentálnych hudobných projektov. Spolupracuje s domácimi i zahraničnými sólistami. Umeleckou vedúcou TKO je Alžbeta Ševečková.

 

        Chrámový spevácky zbor KATEDRAL   Zbor založila sr. Víta Dratvová, asi pred ôsmymi rokmi. Zbor bol v tom čase, vzhľadom na počet členov, komorným zoskupením a účinkoval príležitostne pri liturgii spievaním jednohlasných skladieb. V roku 2007 sa zboru venoval aj Stanislav Šurin, ktorý bol vtedy diecéznym hudobníkom

 

  Hudba z Marsu